Erdoğan yanından ayırmıyordu
Yalçın Akdoğan, Erdoğan’ın danışmanıydı… Milletvekili oldu, Bakan oldu. Şimdi üstü çizildi…

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni kabinesinde sürpriz değişiklik beklentisi hakim. Kulislere göre Erdoğan’a yakın Başbakan Yardımcısı Akdoğan’ın Saray’ın da onayıyla çizik yiyeceği konuşuluyor

Ye­ni hü­kü­met 17 Ka­sı­m’­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin ye­min tö­re­nin ar­dın­dan ku­ru­la­cak. Par­ti ku­lis­le­rin­de, ye­ni hü­kü­met­te bek­len­ti­le­rin de öte­sin­de ba­zı de­ği­şik­lik­ler ger­çek­le­şe­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın kol­tu­ğu­nu kay­be­de­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Dı­şiş­le­ri ve Eko­no­mi ba­kan­lık­la­rı için de ku­lis var. Da­vu­toğ­lu­’nun Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na 13 yıl­dır ya­nın­da olan İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Sa­rı­ka­ya­’yı dü­şün­dü­ğü öğ­re­nil­di. Eko­no­mi de ise be­lir­le­yi­ci isim Ali Ba­ba­can ola­cak.

ALİ SA­RI­KA­YA DI­ŞİŞ­LE­Rİ­’NE

Ge­nel eği­lim, 3 dö­nem­ci isim­le­rin bir bö­lü­mü­nün ye­ni­den ka­bi­ne­de ola­ca­ğı yö­nün­de. Ka­bi­ne dı­şın­da ka­la­cak sür­priz is­min Ak­do­ğan ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­li­yor. Ak­do­ğa­n’­ın yıl­dı­zı­nın Da­vu­toğ­lu ile de ba­rış­ma­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.Ge­nel Mer­ke­z’­de gö­rev­li bir si­ya­si­ye ait olan ‘baş­kent­çi­’ Twit­ter he­sa­bı ise, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı için fark­lı bir id­di­ayı gün­de­me ge­tir­di. 2003’ten be­ri Da­vu­toğ­lu­’nun da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Sa­rı­ka­ya­’nın Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Sa­rı­ka­ya İn­gi­liz­ce, Al­man­ca ve Arap­ça bi­li­yor. Dı­şiş­le­ri için Sa­rı­ka­ya dı­şın­da Ali Ba­ba­can, Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu ve Ömer Çe­li­k’­in de adı ge­çi­yor. Ba­ba­can eko­no­mi yö­ne­ti­min­den ay­rı­lır­sa bu kol­tu­ğa ya­kın du­ru­yor.

YENİ HÜKÜMETTE KİLİT İSİM BABACAN

AKP hü­kü­met­le­ri­nin eko­no­mi yö­ne­ti­mi­ni yıl­lar­dır Ali Ba­ba­can üst­len­di. Ba­ba­can ve Meh­met Şim­şek iki­li oluş­tur­du. Ba­ba­ca­n’­ın ye­ni hü­kü­met­te be­lir­le­yi­ci olup ol­ma­ya­ca­ğı me­rak edi­li­yor. Be­rat Al­bay­rak, Na­ci Ağ­bal, Nu­ret­tin Ca­nik­li­’in du­ru­mu Ba­ba­ca­n’­ın han­gi gö­re­vi üst­le­ne­ce­ği­ne bağ­lı bu­lu­nu­yor. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­man Kur­tul­mu­ş’­un ise ye­ni hü­kü­met­te gö­rev al­mak ye­ri­ne, TBMM Başka­nı ol­mak is­te­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Bu kol­tuk için İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İs­ma­il Kah­ra­ma­n’­ın da adı ge­çi­yor.