BU KARANLIK GÜNLER GEÇECEK
Atıf Ural, “En büyük dileğim, Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk Türkiye’sini görebilmek” dedi.

 

Tür­ki­ye­’de bi­lim in­san­la­rı, hak et­tik­le­ri de­ğe­ri al­mak bir ya­na, sü­rü­lü­yor, küs­tü­rü­lü­yor, hapse atılıyor. Prof. Dr. Atıf Ural da on­lar­dan bi­ri. Atıf Ho­ca Elek­trik­li Ula­şım da­lın­da ül­ke­de ye­ti­şen ilk uz­man pro­fe­sör­ler­den. Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si­’nin Ku­ru­cu Rek­tö­rü. 1998 yı­lın­da en çok oyu ala­rak üni­ver­si­te­ye rek­tör se­çil­me­si­ne rağ­men rek­tör kol­tu­ğu­na otur­tul­mak ye­ri­ne, “Bil­gi­si ve gör­gü­sü­nü ar­tır­sı­n’ di­ye sü­rül­dü. YÖ­K’­e aç­tı­ğı da­va­yı ka­zan­dı ama bir da­ha ku­ru­cu­su ol­du­ğu üni­ver­si­te­ye dön­me­di. 2000’de emek­li ol­du. Ata­tür­k’­ü ve dev­rim­le­ri­ni an­lat­tı­ğı için kon­fe­rans­lar­da da ko­nuş­ma­sı­na izin ve­ri­lme­yen Atıf Ural, ül­ke­nin için­de bu­lun­du­ğu ka­ran­lık gün­ler­den tek çı­kış yo­lu­nun Ata­tür­k’­ün öğ­re­ti­le­rin­de ol­du­ğu­nu an­lat­tı. Atıf Ural şöy­le ko­nuş­tu:

Ata­tür­k’­ün Dev­let­çi­lik il­ke­si, Çi­n’­e, Kü­ba­’ya, Ar­janti­n’­e ör­nek ol­muş­tur. Bizde ola­bi­lir ama iş ger­çek­ten va­ta­nı­nı sev­mek­te. Bu­gün Ata­türk Tür­ki­ye­’sin­den çok uza­ğız. Ata­tür­k’­ü ta­nı­ma­dan sev­me­den ye­ti­şen genç­ler var. Ata­türk dev­rim­le­ri dev­re dı­şı bı­ra­kıl­ıy­or. Ne­re­dey­se Kı­ya­fet Dev­ri­mi’­ni, Dil Dev­ri­mi­’ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak­lar. Ya­pa­bil­se­ler La­tin harf­le­ri­n­den Arap harf­le­rine ge­çe­cek­ler. Oy­sa Tür­ki­ye­’nin tek kur­tu­lu­şu Ata­türk dev­rim­le­ri ve in­kı­lap­la­rın­da. Onu an­la­yıp da ka­ran­lık­tan çı­ka­bi­li­riz. 13 yıl­da Ata­tür­k’­ten uzak­la­şıl­dı­ğı için fe­la­ke­ti ya­şı­yo­ruz. En bü­yük ha­ya­lim 2023 yı­lın­da Cum­hu­ri­ye­t’­in 100. yı­lın­da bu­gün­den çok da­ha iyi bir Ata­türk Tür­ki­ye­’si gör­mek. Her şe­ye rağ­men ül­ke­miz bu çık­maz gün­ler­den de kurtulacaktır.

Hande ZEYREK