Hz. Mehdi’yi, yaratılışın başlangıcından ahir zamana kadar gelip geçecek diğer bütün insanlardan ayıran özellik, onun yeryüzündeki zulüm ve fesadı ortadan kaldıracak olmasıdır.

İşte bu, Allah’ın Kur’an–ı Kerim’de vermiş olduğu vaadidir: “Zikir’den sonra Zebur’da da yazdık ki, salih kullarım yeryüzüne vâris olacaklardır.” (Enbiya/105). “Allah sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerini yeryüzüne vâris yapacağına dair söz verdi.” (Nur/55). Dünya bu hakikatin tecelli zamanını, adlin ve adaletin doğacağı anı beklemektedir.

Ehl–i Sünnet eserlerindeki rivayetlere göre Hz. Mehdi’nin özellikleri şunlardır:

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu: “Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak, sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde yedi veya dokuz yıl hükümet edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Müstedrek–i Hakim, c.4, s.558; el–Müsned, c 3, s.28 ve 70; Ebu Nuaym, Erbain, 2. Hadis; Feraidu’s–Simtayn, Telhisu’l–Müstedrek, c.4, s.558; el–Havi li–l–Fetava, c.2, s.63).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Yeryüzü, zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz.” Sonra buyurdu ki: “Benim ıtretimden (Ehl–i Beyt’imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Müsned–i Ahmed, c.3, s.36; el–Müstedrek, c.4, s.557).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Sizlere Mehdi’yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekişme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Gökte ve yerde olanlar ondan razı olacaklar ve o, malları sahih olarak taksim edecektir.” Adamın birisi, “Sahih olarak nasıl taksim edecek?” diye sordu. Buyurdu ki: “Halkın arasında eşit olarak (dağıtacak).” Sonra buyurdu ki: “O zamanda Allah, Muhammed ümmetinin kalbini zenginlikle dolduracaktır ve onun adaleti onların hepsini kapsayacaktır; hatta nida eden, ‘Mala ihtiyacı olan var mıdır?’ diye nida edecek, bir kişiden başka hiçbir kimse kalkmayacaktır. Bunun üzerine ona, ‘Git hazinedara Mehdi bana mal vermeni emrediyor de’ denecek. Bunun üzerine hazinedar ona, ‘seç’ diyecek, adam onu kendi evine getirip açınca pişman olup, ‘ben Muhammed’in ümmetinin en ihtiraslısı mı oldum, yoksa onlara yeterli olan bana kifayet etmedi mi’ diyecek. Bunun üzerine o malı geri getirecek, ancak ondan geri alınmayacak ve ‘biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız’ denilecektir. Böylece yedi, sekiz veya dokuz sene devam edecektir, bundan sonra yaşantının bir hayrı yoktur.” (Müsned–i Ahmed, c.3, s.37).

Cabir b. Abdullah–ı Ensari’den rivayetle;

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir, künyesi de benim künyemdir, ahlak ve yaratılış olarak da insanların en çok bana benzeyenidir. O gaybete çekilecek ve o dönemde halk şaşkınlık içinde kalacak, ümmetler sapıklığa düşecektir. Sonra Mehdi, parlak bir yıldız gibi ortaya çıkacak, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Feraidu’s–Simtayn, c.2, s.334).

Kays b. Cabir’in, dedesinden riaveyetle;

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek, emirlerden sonra ise zorba hükümdarlar gelecek, sonra Ehl–i Beyt’imden (biri) çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracak.” (Usdü’l–Gâbe, c.1, s.259; el–Erbaine Hadisen fi Zikri’l–Mehdi, 37. Hadis; Muntahabu Kenzi’l–Ummal” c.6, s.30; el–Beyan fi Ahbar–ı Ahiri’z–Zaman, s. 98; es–Savaik, s.99; el–Havi li’–Fetava, c.2, s.64; el–Camiu’s–Sağir, c.2, s.33; el–Fusulü’l–Mühimme, s.280; el–İsabe, c.4, s.31; Mecmau’z–Zevaid, c.5, s.190; el–Erbain, s.299; el–Kureb fi Mahabbati’l–Arab, s.134; Nuru’l–Absar, s.231; el–Fethu’l–Kebir, c.2, s.164).

Hz. Ali’den (a.s.) rivayetle;

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Hüseyin’in evlatlarından biri ümmetimde kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır.” (Yenabiu’l–Mevedde, s.445; Meveddetu’l–Kurba, s.96).