Sıffin savaşında, Muâviye’nin maiyetinde bulunan ve As oğlu Amr gibi Hz. Ali ile savaşa çıkan fakat onun hilesine uymak suretiyle kurtulan Büsr, Muâviye’nin emriyle Hicaz’a yürüdü. Muâviye, ona, “Medine’ye Mekke’ye, San’a’ya git. Ali’ye uyanlardan kimi bulursan bize itaate davet et; kabul etmeyeni öldür, mallarını zaptet” diye emretmiş ve maiyetine üç bin kişi vermişti.

Medine’de, Hz. Ali tarafından Ebu Eyyub el–Ensari valiydi. Büsr’e karşı koyamayıp çekildi. Büsr, Medine’ye girip mescide gitti, minbere çıktı. Halkı tehdit etti, Ensar’a, “Ey Yahudiler, ey tutsak oğulları” diye hakarette bulundu. Halkı, Muâviye’ye biat için sıkıştırmaya başladı. Biat etmeyenlerin evlerini yıktı.

Büsr, Medine’de, Ebu Hureyre’yi kaymakam bırakıp Mekke’ye gitti. Hz. Ali tarafından vali olan Abbas oğlu Kusam karşı duramadı. Büsr orada da bir hayli can yakıp kan döktükten sonra Yemen’e gitti. Orada da Hz. Ali tarafından Abbas oğlu Ubeydullah valiydi, karşı duramayacağını anlayıp sahabeden kaynatası Abdullah’ı, oğlunu, Hz. Ali’ye taraftar olanları, hatta onların evlat ve ayalini öldürdükten sonra Abbas oğlu Ubeydullah’ın Abdurrahman ve Kusam adlı, biri altı, öbürü beş yaşındaki iki oğlunu tutturdu, anneleri Abdullah kızı Aişe’nin gözü önünde, eteği dibinde, kendi eliyle başlarını kesti. Zavallı ana, bu korkunç olay yüzünden aklını kaçırdı.

Büsr, Yemen’de de kanlar döktü, canlar yaktı. Bu Yemen seferinde tam otuz bin kişi öldürdü ki bunların bir kısmını diri diri ateşe attırıp yaktırarak şehid etti.

Hz. Ali, bu olayları haber alınca, Kudame oğlu Cariye’yi iki bin, Mes’ud oğlu Veheb’i iki bin kişiyle gönderdi. Cariye, önce Basra’ya gitti, sonra Hicaz yoluyla Yemen’e geldi.

Büsr bunu duyunca Yemam yolunu tuttu. Cariye, Necran’a varıp orada Ümeyyeoğullarına taraftar olanları tenkit etti, Büsr’ün peşine düştü. Büsr bucaktan bucağa kaça göçe Hz. Ali’nin hükmü altında bulunan ülkeden çıktı.

Cariye Mekke’ye geldiği zaman Hz. Ali, Kufe’de şehid edilmişti. Halkı Mü’minlerin Emirine biate davet edince, “Kime biat edelim, Müminlerin Emiri şehid oldu” dediler. Cariye’nin bundan haberi yoktu. Duyunca Hz. Ali’ye rahmet okudu, halka, “Hz. Hasan’a biat edin” dedi. Halk Hz. Hasan’a biat etti.

Cariye Mekke’den Medine’ye gitti. Ebu Hureyre, Medine’de halka namaz kıldırmadaydı. Cariye’nin gelişini duyunca kaçtı. Cariye, “O, kedi babasını bulsaydım mutlaka öldürürdüm” dedi. Sonra Medinelilerden Hz. Hasan’a biat alıp Kûfe’ye döndü.

Büsr, birçok kişileri öldürmüş ve ilk defa Müslüman kadınların esirliğini icad ederek Müslümanlığa aykırı kötü bir tören kurmuştu.

Hz. Ali, onun kötülüklerini, hele Ubeydullah’ın iki masum yavrusunun şehadetini, analarının aklını kaybettiğini duyunca çok müteessir olmuş, “Allah’ım, sen onun da aklını al, dinsiz olarak öldür onu” demişti.

Esasen sadist bir ruh hastası olan Büsr, sonunda çıldırmış, sokaklarda çocukların taşlarıyla taşlanmaya başlamış, çılgın bir halde ölüp gitmiştir.