Bu aylarda da tatil planı yapanlara önerimiz kış keyfini uzaklarda değil Ege’de aramaları. Örneğin Ödemiş Gölcük’te donmuş gölün sessizliği, Birgi’nin tarihi sokakları, Tire çarşısı, Bafa Gölü kıyısındaki Herakleia’nın yağmur sonrası toprak kokusu, Yeşilyurt’taki şöminelerden gelen odun ateşi çıtırtısı için gitmek gerek…

 

Ödemiş Gölcük

 

İzmir’e 140 km. mesafede yer alan Gölcük, özellikle kış mevsiminde görülmesi gereken yerler arasında. Ege’de göl ve ormana birlikte sıkça rastlanmıyor. Yazın adeta bir yayla gibi serin olan Gölcük Ödemiş, Karaçam ormanlarıyla kaplı bir yaylanın ortasındaki krater gölünün kıyısında. Gölcük, kışın karla kaplı, gölü de sıklıkla donar. 1050 metre yükseklikteki gölde sazan ve yayın balığının yanı sıra kerevit de bulunur. Günübirlik gidilse de, restoranlarında farklı tatlar için mola verilebilir.

 

Orman, deniz temiz hava: Seferihisar

 

Te­mİz ha­va­sı, din­gin do­ğa­sı ile Ege’­nin na­dir il­çe­le­rin­den olan Se­fe­ri­hi­sar da kış ro­ta­la­rın­dan bi­ri. Sa­kin Şe­hir un­va­nı­nı alan Se­fe­ri­hi­sar, hu­zur ara­yan­la­rın baş­lı­ca ro­ta­sı. Eğer, bu­ra­yı zi­ya­ret et­me­yi dü­şü­nü­yor­sa­nız mut­la­ka or­ma­nın için­de­ki ta­til köy­le­ri­ne de uğ­ra­ma­lı­sı­nız. Si­zi ye­şil­lik­ler ile kar­şı­la­yan me­kan­lar­da za­man su gi­bi akıp ge­çi­yor. Or­man­da yü­rü­yüş ya­pa­rak do­ğay­la iç içe ola­bi­lir­si­niz. Se­fe­ri­hi­sa­r’­ı ya­şa­mak için za­man ayır­dıy­sa­nız bun­ga­lov­lar­da ko­nak­la­ya­bi­lir­si­niz.

 

At­he­na Ta­pı­na­ğı­

 

Al­tı­no­lu­k’­tan Ça­nak­ka­le yö­nü­ne doğ­ru gi­der­ken, As­sos sa­pa­ğı­nı 1 km. geç­tik­ten son­ra, sa­ğa ay­rı­lan yol, Ege’­nin en gü­zel ya­şa­yan köy­le­rin­den bi­ri olan Ye­şil­yur­t’­a va­rır. Bu­ra­da res­to­re edi­len es­ki Rum ev­le­ri­nin ya­nı sı­ra ko­num­la­rıy­la dik­kat çe­ken bir­çok bu­tik otel mev­cut. Ev­ler, dük­kan­lar ve mey­dan­da­ki köy ca­mi­sin­den ya­şam akar, so­kak­lar­da­ki ço­cuk ses­le­ri in­sa­na hu­zur ve­rir. An­tik As­sos ken­ti bu­ra­dan ara­bay­la sa­de­ce 25 da­ki­ka me­sa­fe­de. Kış gü­ne­şi­ni At­he­na Ta­pı­na­ğı­’n­dan ba­tı­ra­bi­lir­si­niz.

 

Antik Birgi

 

Ege’­nin ka­rak­te­ri­ni yi­tir­me­miş ka­sa­ba­la­rın­dan Öde­-mi­ş’­e bağ­lı Bir­gi­’-ye mut­la­ka uğ­ra­yın. Kü­çük Men­de­res Neh­ri­’nin su­la­dı­ğı ge­niş bir ova­nın ke­na­rın­da, Boz­da­ğ’­ın or­man­lar­la kap­lı etek­le­rin­de­ki Bir­gi, ar­ke­olo­jik ve kent­sel bir sit ala­nı. Bir­gi­’nin en es­ki so­kak­la­rı Ulu Ca­mi­’nin he­men ar­ka­sın­da yer alı­yor. O so­kak­lar­dan bir kez geç­mek ve o öz­gür ru­hu bir kez tat­mak ge­rek. Bir­gi ev­le­ri de tu­rist­le­rin en uğrak yeri…

 

Do­ğa tut­kun­la­rı­na Nik­fer

 

De­niz­li­’nin Ta­vas İl­çe­si’­ne bağ­lı Nik­fer, kı­şın gö­rül­meli… Öte yan­dan ka­sa­ba­nın sı­nır­la­rı için­de, ka­yak tut­kun­la­rı­nı ağır­la­yan Boz­dağ Ka­yak Mer­ke­zi, do­ğa tut­kun­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez ro­ta­la­rın­dan bi­ri. Fa­kat ki­mi za­man, be­le­di­ye­nin dü­zen­le­di­ği şen­lik­ler ve et­kin­lik­ler ile kar key­fi bu­ra­da me­rak­la­rı­na su­nu­lu­yor. Öte yan­dan do­ğa spor­la­rı tut­kun­la­rı özel ola­rak da mer­ke­zin bu­lun­du­ğu ye­ri sık­lık­la zi­ya­ret edi­yor.

 

Gizem sevenlere Heraklia

 

İz­mİ­r’­e 160 km. me­sa­fe­de­ki Ba­fa Gö­lü­’nün ci­va­rı, kış da ol­sa yü­rü­yüş yap­ma­yı se­ven­le­ri gün­ler­ce oya­la­ya­cak mal­ze­mey­le do­lu. Göl kı­yı­sın­da­ki Ka­pı­kı­rı (He­rak­li­a) özel­lik­le kı­şın bü­yü­lü bir yer. Coğ­raf­ya bu­ra­da her an uya­nık ol­ma­nı­zı ge­rek­ti­rir. Çün­kü de­ği­şen ha­va şart­la­rıy­la gö­rün­tü­ler de fark­lı­la­şır. Hay­van­la­rı ve eki­li alan­la­rıy­la bu­ra­sı her­han­gi bir köy gi­bi dur­sa da, za­ma­nın­da dağ­lar­da gi­zem­li ha­yat­lar ya­şat­mış­tır.