Boy­ner Gru­p’­la ilk ön­ce İs­tin­ye Park ma­ğa­za­sıy­la baş­la­yan de­ği­şi­mi din­le­mek için Di­va­re­se Ope­ras­yon­lar Ge­nel Mü­dü­rü Öz­lem İkiı­şık Ba­rut­çu ile bir ara­ya gel­dik. “Mar­ka­nın mi­ra­sı­na sa­hip çı­ka­rak, mot­to­mu­zu; ‘İ­tal­yan sti­lin­de, za­man­sız, sek­si­’ ola­rak gün­cel­le­ye­rek yo­lu­mu­za de­vam et­me ka­ra­rı al­dı­k” di­yen Ba­rut­çu ile ko­nu­şun­ca an­lı­yo­ruz ki, Di­va­re­se de­ne­yim­den bes­le­nen ye­ni bir mo­da hi­ka­ye­si­nin ilk adı­mın­da…

 
MÜZİK DE EŞLİK EDİYOR

 
Mar­ka öze­lik­le 40’lı yaş­la­rı­nı ya­şa­yan ka­dın­lar için önem­li bir mar­ka. Pe­ki de­ği­şim na­sıl baş­la­dı?
As­lın­da de­ğiş­me­dik. Biz 1870’ler­de ku­ru­lan Di­va­re­se­’yi bu­gü­nün trend­le­riy­le ve pe­ra­ken­de ger­çek­le­riy­le özü­nü kay­bet­me­den gü­nü­mü­ze uyar­la­dık. 100 yı­lı aş­kın bir geç­mi­şi olan mar­ka­nın ge­ne­tik kod­la­rı­nı, do­kü­man­la­rı­nı ve gör­sel­le­ri­ni İtal­ya ar­şiv­le­rin­de ara­dık. Bul­duk­la­rı­mız çok de­ğer­li ve ger­çek bir hi­ka­ye yaz­ma­mı­za el­ve­riş­liy­di. İlk adım ola­rak ürün ve ma­ğa­za kon­sep­ti­mi­zi tek­rar ya­pı­lan­dır­dık. İlk ma­ğa­za uy­gu­la­ma­mı­zı İs­tin­ye Par­k’­ta ge­çen ağus­tos ayın­da ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu ma­ğa­za­ya gi­ren müş­te­ri­le­re dört du­yu ile hi­tap edi­yo­ruz. İçe­ri­ye adım at­tı­ğı­nız­da si­zi ko­ku­suy­la kar­şı­la­yan es­pres­so ik­ra­mı ya­pı­yo­ruz, ma­ğa­za ko­ku­su­nu özel ola­rak ta­sar­lat­tık, ça­lan mü­zik de ke­yif­le alış­ve­riş ya­par­ken si­ze eş­lik edi­yor.

 
DERİ VE EL İŞÇİLİĞİ

 
Se­zon trend­le­ri­ne ne ka­dar ya­kın­sı­nız?
Trend­le­re ya­kın olan de­ğil, trend­le­ri ya­ra­tan bir mar­ka­yız. Biz gü­cü­mü­zü İtal­yan kök­le­ri­miz­den alı­yo­ruz. İtal­yan ta­sa­rım an­la­yı­şı, ya­şam tar­zı ve mo­da­sı bi­zim kod­la­rı­mı­zı oluş­tu­ru­yor. Ma­ğa­za­la­rı­mız­da ya­lın, şık­lı­ğı de­tay­la­rın­da giz­li, ka­li­te­li de­ri ve el iş­çi­li­ğiy­le üre­til­miş ayak­ka­bı, çan­ta ve ak­se­su­ar­lar yer alı­yor. Za­man­sız ta­sa­rım­la­rı­mız­da fe­mi­nen­li­ğin ve mas­kü­len­li­ğin al­tı­nı çi­zi­yo­ruz.

 
METALİKLERİN YERİ ÇOK AYRI

 
Ka­li­te ve sağ­lam­lık ko­nu­sun­da gel­di­ği­niz aşa­ma­yı an­la­tır mı­sı­nız?
100 yı­lı aş­kın geç­mi­şi­miz­de ilk gün­den iti­ba­ren ka­li­te vaz­ge­çil­mez il­ke­miz. Ta­sa­rım­la­rı­mı­zı ka­li­te­den ödün ver­me­den, yüz­de 100 de­ri kul­la­na­rak ve us­ta iş­çi­lik­le ha­zır­lı­yo­ruz.

 
Bu kış ayak­la­rı­mı­zı han­gi trend­ler de­ğiş­ti­re­cek?
Son­ba­har/kış ko­lek­si­yo­nu­nun­da çı­kış nok­ta­sı “den­ge­”. Den­ge­li bir sti­lin ha­kim ol­du­ğu ko­lek­si­yo­nu­muz, İtal­yan sti­li­nin kod­la­rı­nı ayak­ka­bı ve ak­se­su­ar­la­ra ta­şı­yor. Bir­den faz­la sti­li bir ara­da su­nan ko­lek­si­yo­nu­muz fark­lı ta­sa­rım­la­rıy­la bir­çok tar­za uyum sağ­lı­yor. Ka­dın mo­del­le­rin­de fark­lı to­puk ça­lış­ma­la­rı yap­tık, özel­lik­le me­ta­lik yo­rum­lar çok be­ğe­nil­di. Zım­ba­lar, püs­kül­ler, an­tik me­tal ak­se­su­ar­la­rın bol­ca kul­la­nıl­dı­ğı Ox­ford, bi­ni­ci çiz­me­si gi­bi mo­del­le­ri el bo­ya­sı ta­ba ton­la­rıy­la ta­sar­la­dık. Çift to­ka­lı Do­ub­le Monk di­ye ad­lan­dır­dı­ğı­mız ayak­ka­bı bot mo­del­le­ri bu se­zon ka­dın ve er­kek müş­te­ri­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ter­cih edi­li­yor.

 
BİR KISMINI EKİBİM YAPIYOR

 
Siz ta­sa­rım­lar­da il­ha­mı­nı­zı ne­ler­den alı­yor­su­nuz?
İtal­ya­’da ça­lış­tı­ğı­mız ta­sa­rım stüd­yo­la­rı ve üre­ti­ci­ler var. Ko­lek­si­yo­nun bir kıs­mı ora­da bir kıs­mı  da ken­di ta­sa­rım eki­bi­miz ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nı­yor. Ay­rı­ca, ün­lü İtal­yan Al­ba­no, Lu­ca Gros­si ve Lo­ren­zi mar­ka­la­rı exc­lu­si­ve ola­rak sa­de­ce Di­va­re­se ma­ğa­za­la­rın­da sa­tı­lı­yor.

 

Markanın İtalyan kökleri 

 

1870’lerde Santino Trolli ve oğlu Luigi İtalya’nın Varese kentinde ithal ettikleri bir ayakkabı makinesiyle üretime başlar. İlk mağazalarını 1899’da “Varese’li ayakkabıcı” anlamına gelen; Calzaturificio di Varese ismiyle, bugün modanın kalbi olan Milano’da açarlar.
Reklam ve tanıtıma önem veren baba-oğul dönemin ünlü opera afiş tasarımcısı Leopoldo Metlicovitz’e reklam görsellerini tasarlatırlar, bu da İtalya’da büyük sükse yaratır.

 
Gelecek yazın kodları

 
Büyüyerek devam eden Calzaturificio di Varese’yi 1980’de Benetton Grup satın alır ve markanın adını Divarese olarak değiştirir. 1980’lerin sonunda da Boyner Grup Divarese mağazalarını Türkiye’de açmaya başlar.
2016 ilkbahar yaz koleksiyonunda kadın ve erkek için vazgeçilmez olan sneakerlar var. Rengarenk, metalik dokunuşlar, payetler ve taşlarla, günlük hayata giren sneakerlara farklı yorumlar getirerek geniş bir koleksiyon hazırladık. Espadril devam ediyor, hasır tabanlara farklı dokunuşlar yaparak keyifli bir model yelpazesi hazırladık. 70’lerdeki takunya, sabo tekrar döndü.