Erdoğan'ın AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül için aldığı karar hakkında 'AYM'nin kararına uymuyorum, saygı da duymyorum' demişti. Ancak Anayasa'nın 153. maddesinde 'yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar' ibaresi var.

İşte 153. Madde;

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Erdoğan, 'Anayasa'yı ortadan kaldırma' suçu mu işledi ?

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra birçok yerden tepki mesajı geldi. Hukukçular ise Erdoğan'ın bu sözlerinin Anayasa'nın 153. maddesine muhalefet ettiğini dolayısıyla da Anayasa'yı ortadan kaldırmak suçu işlediğini belittiler.