Bu yı­lı ye­ni sa­tış re­kor­la­rı ile ka­pat­ma­ya ha­zır­la­nan gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de ge­le­cek yı­la iliş­kin de olum­lu bek­len­ti­ler var.

Sek­tö­rün önü­nün açık ol­du­ğu­nu be­lir­ten Em­lak Ko­nut GYO Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ku­rum, 2016 yı­lın­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı ak­tar­dı.

'Gay­ri­men­ku­l her dö­nem gü­ven­li ve ka­zanç­lı bir ya­tı­rım'

Ül­ke­nin çok önem­li pro­je­le­ri­nin bi­rer bi­rer ta­mam­lan­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı bir dö­ne­me gir­di­ği­mi­ze vur­gu ya­pan Ku­rum, “Ya­vuz Sul­tan Se­lim Köp­rü­sü­'nün ta­mam­lan­ma­sı ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın bi­ti­ril­me­si, Av­ras­ya Tü­ne­li­'nin, İz­mit Kör­fez Ge­çiş Köp­rü­sü­'nün ta­mam­lan­ma­sı, son­ra­sın­da da 3. Ha­va­li­ma­nın­da ya­şa­na­cak iler­le­me­ler İs­tan­bul ve Tür­ki­ye­miz açı­sın­dan in­şa­at sek­tö­rü adı­na çok önem­li ge­liş­me­ler ola­cak. Biz ina­nı­yo­ruz ki, gay­ri­men­kul sek­tö­rü­nün, 2016 yı­lın­da da, uzun va­de­de bü­yü­me po­tan­si­ye­li çok yük­se­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. Dö­viz ku­run­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin ya­ban­cı­ya ko­nut sa­tış­la­rı­nı art­tır­ma­sın­da bü­yük rol oy­na­dı­ğı­na da vur­gu ya­pıl­dı. Ku­rum, kur­lar­da­ki her yu­ka­rı yön­lü ha­re­ket­le Tür­ki­ye­'de ko­nut fi­yat­la­rı­nın ca­zip se­vi­ye­ye gel­di­ği­ni, bu­nun ne­ti­ce­sin­de ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın dö­viz boz­du­rup gay­ri­men­kul sa­tın al­dı­ğı­nı söy­le­di. Yer­li ya­tı­rım­cı için de gay­ri­men­ku­lün her dö­nem gü­ven­li ve ka­zanç­lı ya­tı­rım ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di.

İstanbul Avrupa'yı solladı

Jo­nes Lang La­Sal­le (JLL) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan kü­re­sel ti­ca­ri gay­ri­men­kul fa­ali­yet­le­ri­nin oda­ğın­da bu­lu­nan şe­hir­le­rin be­lir­len­di­ği Glo­bal300 araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Ca­zi­be­siy­le göz dol­du­ran İs­tan­bul, bu yıl­da ön sı­ra­lar­da­ki ye­ri­ni ko­ru­du. Dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da 20'n­ci olan şe­hir, Av­ru­pa sı­ra­la­ma­sın­da 4'ün­cü­lü­ğe yer­leş­ti. Lis­te­nin ilk dört sı­ra­sın­da "sü­per şe­hir­ler" ola­rak ni­te­len­di­ri­len Tok­yo, New York, Lon­dra ve Pa­ris bu­lu­nur­ken, İs­tan­bul ise Was­hing­ton DC, Hong Kong ve San Fran­cis­co gi­bi şe­hir­ler­le bir­lik­te ikin­ci 10'da yer al­dı. Bos­ton, Sydney ve Frank­furt gi­bi şe­hir­ler ise sı­ra­la­ma­da üçün­cü 10'da yer ala­rak İs­tan­bul'un al­tın­da kal­dı. Araş­tır­ma­da, İs­tan­bul'un hız­lı bü­yü­yen eko­no­mi­si ve nü­fu­sun­dan al­dı­ğı güç­le, Lon­dra, Pa­ris ve Mos­ko­va ile Av­ru­pa'nın dört me­ga şeh­rin­den bi­ri ol­ma yo­lun­da iler­le­di­ği­ne işa­ret edil­di. İs­tan­bul'a ha­va yo­luy­la ge­len yol­cu sa­yı­sı­nın, son beş yıl­da iki­ye kat­la­na­rak 80 mil­yo­nun üze­ri­ne çık­tı­ğı vur­gu­la­nan araş­tır­ma­da, şeh­rin bir ula­şım mer­ke­zi ola­rak öne­mi­nin gün­den gü­ne art­tı­ğı kay­de­dil­di.

Bugün Gazetesi