Emlak vergisi ceza indirim dilekçesi ile emlak vergisi ceza indiriminden nasıl faydalanılır?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellefler ödemedikleri her ay için belli bir oranda ceza uygulanıyor. Bu durumda, emlak vergisi mükellefi kesilen cezaya itiraz etmeksizin kabul ederek ve ödemek üzere iyi niyetini gösterdiği takdirde verilecek emlak vergisi ceza indirim dilekçesi ile, cezaya indirimi sağlanabilir.

Konu ile ilgili haller Vergi usul Kanunu kapsamında 376. maddede şu şekilde açıklanıyor;

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme Madde 376 – (Değişik : 22/7/1998 – 4369/17 md.)

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri; İndirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Emlak vergisi ceza indirim dilekçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Formu doldurup gönderdiğiniz takdirde, talebiniz incelemeye alınıyor.

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapu ile beraber ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve bildirim doldurmak zorundadırlar.

Yeni Bir Gayrimenkul Aldım. Belediye'ye Ne Kadar Süre İçinde Beyanname Vermeliyim?

Yeni bir arsa, arazi veya bina aldığınızda aldığınız yılın sonuna kadar beyannameyi ilgili Belediyeye vermekle yükümlüsünüz. Örneğin taşınmaz malı 2015 yılında satın almışsanız bu durumda en geç 2015 yılı Aralık ayı sonuna kadar beyannameyi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı işlem uygulanır.

Emekliyim veya hiçbir gelire sahip olmayan ev hanımıyım. Tek Meskenim Var. Vergi indiriminden Yararlanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Başvuru sahibi emekli/gazi/şehitlerin dul veya yetimleri/ veya hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımı bir kişi ise ve bu kişinin Türkiye sınırları içinde 200 m2'den küçük, yalnızca bir konutu var ve burada ikamet ediyorsa, Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesine göre, bina vergisini indirimli ödeyebilmektedir. (Muafiyetten yararlanılması için Belediye'ye bildirim vermesi ve form doldurması gerekmektedir.)

Emlak vergileri Ne Zaman ve Nereye Ödenir?

Emlak vergileri birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İsteyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha öncede verginin tümünü ödeyebilir.

Emlak vergilerinin taksit süresinde ödenmemesi halinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. Geciken her ay için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadır. 2015 yılı için tespit edilen aylık gecikme cezası % ? dur.

Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar

1. Edinilen taşınmazın tapu fotokopisi,

2. Kimlik Fotokopisi,

3. Tüzel kişilerde vergi numarası, gerçek kişilerde TC. kimlik numarası (http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.)

4. Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu,

5. Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi,

6. Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.) Bildirim Formu Belediyeden temin edilebilir.